شماره ویژه

 

پیراهنی که آید از او بوی یوسف ام
ترسم برادران غیور اش قبا کنند

این داستان پر اب چشم یاران تو در پی گیری پرونده ی توست!

به دیوارها پشت می کنم؛ پنجره را باز می کنم و می گویم :
السلام علیک یوم ولدت …
و باور دارم که صدای ام را می شنوی و جواب ام را می دهی و حجاب ها… و دیوارها….و برادران غیور.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)