اسف ۰۴۱۳۹۳
 
چمران: خوش داشتم که در کنارم بودی

دوستی میان شهید دکتر مصطفی چمران و مرحوم دکتر صادق طباطبایی فراتر از مودت میان دو دوست است. این نکته را از خلال نامه های متعدد و خطاب های مودت امیز میان این دو می توان درک کرد. در کنار گزارش های مفصل و جامع از وضعیت حرکه المحرومین و جنبش امل و مبارزات در لبنان و ایران، سلام های آتشین و دردآلود، بی تابی و شوق دیدار دو دوست در این نامه ها به وضوح تکرار می شود، تا جایی که  چمران در نامه ای در سال ۱۳۵۵ به طباطبایی می نویسد: «و این نامه، خود راز و نیازی