شهر ۰۸۱۳۹۳
 
 تلاش برای پی گیری با موانع بزرگ میدانی رو به روست

متن پیش رو مصاحبه ی سایت دیپلماسی ایرانی با آقای شبلی ملاط (وکیل خانواده ی امام موسی صدر در دادگاه لبنانی پی گیری پرونده ی ربوده شدن امام صدر و همراهان اش) است. این مصاحبه را به نقل از سایت دیپلماسی ایرانی بخوانید: – موانعی که سبب شده است پرونده­ ربوده شدن امام  صدر و همراهانش به نتیجه نرسد، کدام است؟ مانع  اصلی روشن است: کشته شدن مسئول اصلی ربودن امام صدر و دو همراهش یعنی معمر قذافی حاکم مخلوع لیبی. او بود که همه جزئیات جنایتی را که طی سه دهه و نیم مرتکب شد، می­دانست. – با این