مهر ۱۸۱۳۹۳
 
تصمیم های تازه در پرونده ی قضایی پی گیری در لبنان

امام صدر نیوز به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان – شورای عالی قضائی لبنان (مجلس عدلی) در روز دهم اکتبر ۲۰۱۴ (هجدهم مهر ۱۳۹۳ ه.ش.) دادرسی پرونده ی ربوده شدن امام صدر و همراهان را به ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (پنجم تیرماه ۱۳۹۴ ه.ش.)  موکول کرد. در جلسه ی امروز، آقای سید صدر الدین صدر (فرزند امام صدر) و وکلای خانواده ی استاد عباس بدرالدین شرکت داشتند؛ اما از خانواده ی شیخ محمد یعقوب و وکلای آنان کسی در دادگاه شرکت نکرده بود. سایت مؤسسه ی امام صدر در بیروت به شکایت اضافی فرزند امام صدر اشاره کرده است که بر اساس آن