فرو ۱۷۱۳۹۱
 
حورا صدر: جمع بندی خانواده ی امام صدر مبنی بر حیات ایشان متزلزل نشده است.

دختر امام موسی​صدر در پاسخ به سؤالی که به آخرین پیگیری از وضعیت امام موسی صدر به خبرآنلاین گفت: طی ۳۳ سال گذشته اخبار گوناگونی در مورد وضعیت امام موسی صدر از جانب مقامات لیبی و هم​پیمانان آن ها منتشر شده است. تجربه نشان می​دهد که هر خبر منفی دو تا سه روز پس از انتشار توسط مقام دیگری تکذیب شده است. طبیعتاً پس از سقوط قذافی به دلیل شرایط انقلابی در لیبی از این دست اخبار بیش از گذشته مطرح و با سرعتی بیشتر از گذشته تکذیب شده است. وی همچنین در واکنش به اظهارات جواد کریمی قدوسی، نماینده