اسف ۰۳۱۳۹۳
 

مصاحبه ی زیر در دیماه ۱۳۹۰ در منزل آقای دکتر صادق طباطبایی به صورت اختصاصی برای امام صدر نیوز انجام گرفته است.

 

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)